Adres i nr działki ewidencyjnej:
26-600 Radom, ul. Mokra 17 (część A)
26-600 Radom, ul. Mokra 19 (część B)
142/26 (wydzielona z działki 142/11) (obręb 0010-Kaptur, ark. 23)
Nr księgi wieczystej: RA1R/00078871/7
Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał:
DECYZJA NR 269/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Radomia 08.05.2017r. ,która stała się ostateczna z dniem 26.05.2017r.
Decyzja obejmuje wykonanie robót budowlanych w związku ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na budynek mieszkalny wielorodzinny.